Welcome to the Support Center

Để hợp lý hóa các yêu cầu hỗ trợ và phục vụ bạn tốt hơn, chúng tôi sử dụng hệ thống phiếu hỗ trợ. Mỗi yêu cầu hỗ trợ được chỉ định một số phiếu duy nhất mà bạn có thể sử dụng để theo dõi tiến trình và phản hồi trực tuyến. Để bạn tham khảo, chúng tôi cung cấp bản lưu trữ và lịch sử đầy đủ của tất cả các yêu cầu hỗ trợ của bạn. Cần có địa chỉ email hợp lệ để tạo và gửi yêu cầu.